Algemeen

Op zaterdag 27 mei is het weer zover, de vierde editie van Coverland! Tijdens deze editie treden de grootste cover- en tributebands uit het binnen- en buitenland op. Op deze dag kun je van 12:00  tot 23:00 uur genieten van populaire coverbands uit de jaren ’60 tot het heden. Coverland zal daarmee het grootste coverfestival van Nederland neerzetten met als doel de komende jaren uit te groeien naar het grootste coverfestival van de Benelux! Wij verkopen onze online tickets via Eventgoose. Met vragen omtrent de ticketverkoop kun je contact met hen opnemen.

Huisregels

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels van FESTIVAART BV zoals hieronder weergegeven. Bij betreding van het evenement gelden de algemene voorwaarden van FESTIVAART B.V. Algemene voorwaarden zijn op te vragen op onze website.
Toegang tot het evenement
Bij de entree wordt de bezoeker door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort. De bezoeker kan door de beveiligingsdienst gevraagd worden om een kopie van het legitimatiebewijs te laten maken.
Kinderen onder 12 jaar hebben gratis toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene.
Kinderen onder 16 jaar hebben toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene.
De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
Toegang tot het evenement is mogelijk tot een bepaalde tijd. Deze tijd wordt vermeld op het entree ticket. Na deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op voorwaarde dat de medicijnen in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik ervan door de organisatie in twijfel worden getrokken dan is ze bevoegd de medicijnen in te nemen.
Er wordt geen toegang tot het terrein verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Hierbij valt te denken aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d. Verder is alle kleding toegestaan mits er geen racistische uitingen op aanwezig en/of aangebracht zijn. Voetbalshirts van nationale ploegen zijn toegestaan.
In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen.
Bij het betreden van het festival wordt de bezoeker geacht te kunnen communiceren met onze medewerkers en beveiligingsdienst.
Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee te nemen het terrein op.
Aansprakelijkheid
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van gemaakte kosten door de bezoeker.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolge van het bezoek aan het evenement.
Algemeen
Een relaxte houding en dito gedrag zijn een basisvoorwaarde tijdens dit evenement.
Discriminatie door zowel bezoekers als personeel wordt door de organisatie niet getolereerd.
Drugs en/of andere verdovende middelen zijn verboden. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van drugs, alsmede de hulpmiddelen hiervoor zijn ten strengste verboden in de directe omgeving van het festivalterrein en op het festivalterrein zelf. Het kopen of aanstalten maken tot kopen van deze middelen is ten strengste verboden.
Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zijn altijd verboden. BIJ VONDST VAN WAPENS WORDT DE POLITIE INGESCHAKELD!
Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen (houders onder druk) zoals deodorant mee te nemen het terrein op. Zonnebrand en deodorantrollers zijn toegestaan mits in de originele verpakking.
Wildplassen is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden. Er zijn voldoende toiletten aanwezig op het evenemententerrein. Deze zijn gratis toegankelijk, mits anders vermeld.
Roken is verboden in alle binnenlocaties in Nederland. Dit geldt ook voor tenten op festivals. Hierop wordt gecontroleerd en de toegang tot het terrein kan ontzegd worden.
Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
In geval van het opzettelijk vernielen van eigendommen van de organisatie of anderen, wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
Gevonden voorwerpen kunnen afgeven worden bij de muntenkassa’s en/of de infobalie.
De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
Kluisjes zijn op het evenemententerrein aanwezig. Bescherm waardevolle spullen of jas in een kluisje. Deze zijn tijdens het evenement bereikbaar, tenzij anders aangegeven. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal. Neem voor de zekerheid een jas of vest mee, het kan ’s avonds afkoelen.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te verkopen op of rondom het evenemententerrein. Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
Wij maken gebruik van videobewaking.
EHBO
Wij hebben een aparte EHBO ruimte met gediplomeerde EHBO-ers. Behandeling van minderjarigen wordt altijd gemeld aan de ouders en/of verzorgers van de minderjarige.
Aanwijzingen
Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
Medewerkers van de organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
Toegangsbewijzen en e-tickets
De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige aanschaf bedrag terugbetaald worden aan de klant.
Programmering
In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. De organisatie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker.
Munten
Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld. Er kan op onze evenementen alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie.
Media voorwaarden
Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als de bezoeker het evenementen-
terrein betreed gaat hij/zij ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen. Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan.
Verwijdering
Afhankelijk van de ernst van het incident kan worden besloten de bezoeker te verwijderen van het terrein en daarmee voor de rest van de dag toegang tot het terrein te ontzeggen. Bij het plegen van strafbare feiten wordt de persoon overgedragen aan de politie. IN SITUATIES WAAR DEZE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE ORGANISATIE EN/OF BEVEILIGINGSDIENST VAN HET FESTIVAL OVER TE NEMEN MAATREGELEN.
Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze huisregels kan contact opgenomen worden met de organisatie. Klachten kunnen bij de organisatie gemeld worden. Contactgegevens zijn te vinden op de website van het evenement.